نورپردازی

نورپردازی فضای داخلی و خارجی

light

نور یکی از عوامل کیفی و نمادین بوده و از نظر کارکرد علمی از جایگاه ویژه ای در معماری و شهر سازی برخوردار است. اصلی ترین کارکرد نور، چه نور طبیعی و چه مصنوعی، روشن کردن فضا و فرم های ساختمانی است که آن را روشنایی می نامیم. با این حال نور با استفاده از نبوغ معمارانه و توجه به سه عامل زیبا شناسی، مفهومی و نمادین، جهت تعریف مجدد فضاهای شهری مورد استفاده قرار می گیرد که آن را نورپردازی می نامیم.شب هنگام هر آنچه از محیط خود درک و احساس می کنیم بستگی مستقیم به نحوه نورپردازی آن دارد. نور می تواند محیط را هر آنچه از زیبایی محیط به چشم می آید از پرتو نور و روشنایی است وگرنه در تاریکی، زیبایی مفهوم نمی یابد. زیبایی حقیقی با نور و معرفت و زیبایی ظاهری با حس بینایی درک می شود. نور و روشنایی چه ظاهری و چه عرفانی باعث می شود که زیبایی به چشم آید و رنگ، جسم و سایر زیبایی های شیء جلوه کند. نورپردازی خوب نیازهای انسان را برآورده می کند، خاطر او را آسوده می سازد و احساس آسایش و امنیت ایجاد می کند.


light

گالری تصاویر نورپردازی

 • project 1

  شناسه: 1 ن

 • project 2

  شناسه: 2 ن

 • project 3

  شناسه: 3 ن

 • project 4

  شناسه: 4 ن

 • project 5

  شناسه: 5 ن

 • project 6

  شناسه: 6 ن

 • project 7

  شناسه: 7 ن

 • project 8

  شناسه: 8 ن

 • project 9

  شناسه: 9 ن

 • project 10

  شناسه: 10 ن

 • project 11

  شناسه: 11 ن

 • project 12

  شناسه: 12 ن

 • project 13

  شناسه: 13 ن

 • project 14

  شناسه: 14 ن

 • project 15

  شناسه: 15 ن

 • project 16

  شناسه: 16 ن

 • project 17

  شناسه: 17 ن

 • project 18

  شناسه: 18 ن

 • project 19

  شناسه: 19 ن

 • project 20

  شناسه: 20 ن

 • project 21

  شناسه: 21 ن

 • project 22

  شناسه: 22 ن

 • project 23

  شناسه: 23 ن

 • project 24

  شناسه: 24 ن

 • project 25

  شناسه: 25 ن

 • project 26

  شناسه: 26 ن

 • project 27

  شناسه: 27 ن

 • project 28

  شناسه: 28 ن

 • project 1

  شناسه: 29 ن

 • project 2

  شناسه: 30 ن

 • project 3

  شناسه: 31 ن

 • project 4

  شناسه: 32 ن

 • project 5

  شناسه: 33 ن

 • project 6

  شناسه: 34 ن

 • project 7

  شناسه: 35 ن

 • project 8

  شناسه: 36 ن

 • project 9

  شناسه: 37 ن

 • project 10

  شناسه: 38 ن

 • project 11

  شناسه: 39 ن

 • project 12

  شناسه: 40 ن

 • project 13

  شناسه: 41 ن

 • project 14

  شناسه: 42 ن

 • project 15

  شناسه: 43 ن

 • project 16

  شناسه: 44 ن

 • project 17

  شناسه: 45 ن

 • project 18

  شناسه: 46 ن

 • project 19

  شناسه: 47 ن

 • project 19

  شناسه: 48 ن

 • project 19

  شناسه: 49 ن

 • project 19

  شناسه: 50 ن

 • project 19

  شناسه: 51 ن

 • project 30

  شناسه: 1 الف

 • project 31

  شناسه: 2 الف

 • project 32

  شناسه: 3 الف

 • project 33

  شناسه: 4 الف

 • project 34

  شناسه: 5 الف

 • project 35

  شناسه: 6 الف

 • project 36

  شناسه: 7 الف

 • project 37

  شناسه: 8 الف

 • project 38

  شناسه: 9 الف

 • project 39

  شناسه: 10 الف

 • project 40

  شناسه: 11 الف

 • project 29

  شناسه: 12 الف

 • project 30

  شناسه: 13 الف

 • project 31

  شناسه: 14 الف

 • project 32

  شناسه: 15 الف

 • project 33

  شناسه: 16 الف

 • project 34

  شناسه: 17 الف

 • project 35

  شناسه: 18 الف

 • project 36

  شناسه: 19 الف

 • project 37

  شناسه: 20 الف

 • project 38

  شناسه: 21 الف

 • project 39

  شناسه: 22 الف

 • project 40

  شناسه: 23 الف

 • project 29

  شناسه: 24 الف

 • project 30

  شناسه: 25 الف

 • project 31

  شناسه: 26 الف

 • project 32

  شناسه: 27 الف

 • project 33

  شناسه: 28 الف

 • project 34

  شناسه: 29 الف

 • project 35

  شناسه: 30 الف

 • project 36

  شناسه: 31 الف

 • project 37

  شناسه: 32 الف

 • project 38

  شناسه: 33 الف

 • project 39

  شناسه: 34 الف

 • project 40

  شناسه: 35 الف

 • project 29

  شناسه: 36 الف

 • project 30

  شناسه: 37 الف

 • project 31

  شناسه: 38 الف

 • project 32

  شناسه: 39 الف

 • project 33

  شناسه: 40 الف

 • project 34

  شناسه: 41 الف

 • project 35

  شناسه: 42 الف

 • project 36

  شناسه: 43 الف

 • project 37

  شناسه: 44 الف

 • project 38

  شناسه: 45 الف

 • project 39

  شناسه: 46 الف

 • project 40

  شناسه: 47 الف

 • project 29

  شناسه: 48 الف

Logo